Strbske pleso by badox


Geocaching v kompetenčnom území ŠOP SR, Správy TANAP-u

 

Z dôvodu uplatnenia záujmov ochrany prírody a krajiny pri hre geocaching je v kompetenčnom území Správy TANAP-u potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá:

  1. Prevádzkovanie kešiek vo vlastnom území TANAP-u v rámci hry Geocaching sa uskutoční v súlade so Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku.
  2. Prevádzkovanie kešiek v maloplošných chránených územiach mimo vlastného územia TANAP-u (NPR Choč, NPR Prosiecka dolina, PR Turícke dubiny, resp. UEV Choč, UEV Prosečné, UEV Rieka Váh) sa uskutoční v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§14 až §16).
  3. V súvislosti s bodom č.1 a bodom č.2 budú v územiach s 3., 4. a 5. stupňom územnej ochrany prírody a krajiny akceptované len tie kešky, ktorých vzdialenosť od najbližšieho vyznačeného turistického chodníka  nepresiahne 10m.
  4. V súvislosti s bodom č.1 bude popis kešiek (listing) prevádzkovaných mimo vyznačené turistické chodníky obsahovať dôrazné upozornenie, že ide o horolezeckú túru a pre ich dostupnosť sa vyžaduje sprievod odborne spôsobilej osoby – horského vodcu, alebo členstvo v horolezeckom klube (horolezecké skúsenosti a horolezecká výstroj). Prípadné nedodržanie tejto podmienky môže viesť k sankcionovaniu priestupcu a k zrušeniu kešky.
  5. V súvislosti s bodom č.1 bude rešpektovanie sezónnej uzávery vyznačených turistických chodníkov zabezpečené dočasným plošným zaarchivovaním kešiek v termíne od 1.11. do 15.6. kalendárneho roka.
  6. Vzhľadom na priestorovú distribúciu a početnosť existujúcich kešiek v územiach s 3., 4. a 5. stupňom územnej ochrany prírody a krajiny, ktoré sa nachádzajú v kompetenčnom území Správy TANAP-u, je potrebné uvažovať o momentálnom stave ako o maxime, a teda nové kešky budú vytvárané len formou výmeny za zrušené kešky, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
  7. V územiach s 3., 4. a 5. stupňom územnej ochrany prírody a krajiny, ktoré sa nachádzajú v kompetenčnom území Správy TANAP-u, budú všetky novo vytvárané kešky schválené Správou TANAP-u.
  8. Na základe návrhu Správy TANAP-u bude keška zaarchivovaná v prípade, že pri jej prevádzkovaní bude zistené opakované porušenie platných právnych predpisov.
  9. V prípade, že bude keška zaarchivovaná a perspektívne sa nebude uvažovať s jej opätovným uvedením do hry, bude táto z terénu odstránená.

 

Tento dokument bol vypracovaný Správou TANAP-u.