čl. I.

Základné ustanovenia

1. Občianske združenie OZ GEO.GURU Združenie slovenských geocacherov je založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.

2. Občianske združenie OZ GEO.GURU Združenie slovenských geocacherov (ďalej len „OZ GEO.GURU“ alebo „občianske združenie“) je samostatnou a nezávislou právnickou osobou, vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky.

3. Občianske združenie sa zakladá na dobu neurčitú a nadobúda právnu subjektivitu registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

4. Geocaching je akákoľvek činnosť, ktorá pomocou využitia GNSS (Global navigation satelite system), napr. GPS, vedie k nálezu schránky nazývanej „cache“, “geocache” alebo “keška”, o ktorej sú známe zemepisné súradnice alebo ich možno exaktným spôsobom zistiť. “Cacher”, “geocacher” alebo “kešer” je pomenovanie človeka, ktorý sa zaoberá geocachingom.

 

čl. II.

Názov

1. Názov občianskeho združenia je:  OZ GEO.GURU Združenie slovenských geocacherov

 

čl. III.

Sídlo

1. Sídlom OZ GEO.GURU je: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, Slovenská republika.

 

čl. IV.

Ciele

1. Cieľom OZ GEO.GURU je propagácia a kultivácia geocachingu ako mimoriadne komplexného spôsobu rozvoja ľudskej osobnosti, ktorý prispieva k zdravému životnému štýlu pre všetky vekové skupiny a najmä seniorov a mládež.

2. Cieľom OZ GEO.GURU je tiež združovanie všetkých hráčov a priaznivcov geocachingu v Slovenskej republike.

3. Cieľom OZ GEO.GURU je práca s mládežou a seniormi, organizovanie rodinných aktivít, športových, vedomostných a kultúrnych podujatí, dobrovoľnícka činnosť, podpora ochrany životného prostredia a zber odpadkov.

 

 

čl. V.

Činnosti

1. Na zabezpečenie svojich cieľov vykonáva občianske združenie tieto činnosti:

a) propaguje geocaching, najmä medzi seniormi a mládežou,

b) získava finančné prostriedky na zabezpečenie svojich cieľov,

c) zastupuje slovenských hráčov členov združenia geocachingu pri rokovaniach, komunikácii a spolupráci s usporiadateľmi hry,

d) presadzuje a ochraňuje záujmy geocachingu voči orgánom verejnej moci, ako aj iným inštitúciám a orgánom verejnej i súkromnej sféry,

e) v rámci svojich možností vytvára ekonomické, materiálno-technické a odborné  podmienky  na svoju činnosť,

f) podpora a rozvoj telesnej kultúry,

g) zachovanie kultúrnych hodnôt,

h) podpora vzdelávania,

i) ochrana a tvorba životného prostredia,

j) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,

k) spolupráca s inými organizáciami.

 

čl. VI.

Členstvo

1. Členstvo v OZ GEO.GURU  je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.

2. Členom OZ GEO.GURU sa môže stať fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami občianskeho združenia.

3. Členovia OZ GEO.GURU sú prijímaní za členov po predložení písomnej prihlášky a jej schválení Predsedníctvom a zaplatením  registračného poplatku a členského poplatku na príslušný kalendárny rok a osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom OZ GEO.GURU len s písomným  súhlasom zákonného zástupcu a s jeho zodpovednosťou za činnosť takéhoto člena.

4. Čestným členom OZ GEO.GURU sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba s mimoriadnymi zásluhami o rozvoj geocachingu v Slovenskej republike na návrh ktoréhokoľvek člena so súhlasom valného zhromaždenia a navrhnutej osoby.

5. Zakladajúcim členom občianskeho združenia je fyzická osoba, ktorá bola členom prípravného výboru.

6. Členstvo v OZ GEO.GURU zaniká:

a) omeškaním so zaplatením členského príspevku po dobu dlhšiu ako tri mesiace,

b) dobrovoľným vystúpením na základe písomného oznámenia doručeného OZ GEO.GURU,

c) vylúčením na základe rozhodnutia Predsedníctva z dôvodu hrubého porušenia stanov, a poškodenie záujmov OZ GEO.GURU,

d) zánikom OZ GEO.GURU,

e) smrťou člena fyzickej osoby, resp. zánikom člena právnickej osoby.

 

čl. VII.

Práva a povinnosti členov

1. Člen OZ GEO.GURU má právo:

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia OZ GEO.GURU a podieľať sa na činnosti združenia,

b) podávať návrhy a podnety na činnosť,

c) žiadať si informácie o činnosti a hospodárení a obracať sa na orgány združenia s námetmi a  sťažnosťami a  žiadať o  stanovisko, byť informovaný o  činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,

d) voliť a byť volený do orgánov OZ GEO.GURU,

e) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných OZ GEO.GURU.

2. Člen OZ GEO.GURU je povinný :

a) dodržiavať stanovy OZ GEO.GURU,

b) plniť uznesenia orgánov OZ GEO.GURU a pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

c) platiť členské príspevky v určených termínoch a výške,

d) ochraňovať a zveľaďovať majetok OZ GEO.GURU,

e) zdržať sa konania v rozpore s cieľmi občianskeho združenia, týmito stanovami, ako aj konania, ktoré by mohlo poškodiť povesť OZ GEO.GURU v očiach verejnosti.

 

čl. VIII.

Orgány

1. OrgánmiOZ GEO.GURU sú: valné zhromaždenie, predsedníctvo, predseda občianskeho združenia a revízor.

2. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za funkcie môže byť poskytnutá primeraná odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s činnosťou člena orgánu združenia.

 

 

 

čl. IX.

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Tvoria ho všetci členovia OZ GEO.GURU.

2. Uznesenia Valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď je prítomných aspoň 30% členov. Ak ani do jednej hodiny od oznámeného začiatku valného zhromaždenia nebude prítomných 30% členov, je na prijatie uznesenia alebo rozhodnutia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny z prítomných členov.

3. Valné zhromaždenie môže byť zvolané ako riadne alebo ako mimoriadne.

4. Riadne Valné  zhromaždenie sa schádza minimálne raz za rok.

5. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Predsedníctvo OZ GEO.GURU podľa potreby a vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 1/3 členov občianskeho združenia tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní od doručenia ich žiadosti.

6. V kompetencii Valného zhromaždenia je:

a) voliť a odvolávať členov Predsedníctva OZ GEO.GURU a revízora,

b) schvaľovať, meniť a dopĺňať stanovy OZ GEO.GURU,

c) určovať úlohy Predsedníctvu  OZ GEO.GURU,

d) schvaľovať plán činnosti občianskeho združenia, rozpočet a výsledky hospodárenia a výročnú správu,

e) rozhodovať o zrušení OZ GEO.GURU a o zániku zlúčením s iným občianskym združením,

f) schvaľovať výšku registračného poplatku a členského príspevku  na príslušný rok.

 

čl. X.

Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom občianskeho združenia. Riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Skladá sa z predsedu a 4 členov. Funkčné obdobie členov predsedníctva je trojročné. Prví členovia predsedníctva budú zvolení na prvom Valnom zhromaždení po registrácii OZ GEO.GURU.

2. Predsedníctvo zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.

3. Predsedníctvo sa stretáva minimálne 3xročne alebo na písomnú žiadosť aspoň troch členov Predsedníctva, pričom v tomto prípade sa musí zasadnutie Predsedníctva uskutočniť do 30 dní od doručenia žiadosti. Zasadanie je uznášania schopné pri nadpolovičnej účasti všetkých členov, prípadne na základe písomného stanoviska neprítomného člena k bodu prejednávania.

4. Zasadnutie predsedníctva zvoláva a vedie predseda OZ GEO.GURU (v jeho neprítomnosti iný člen predsedníctva).

5. Predsedníctvo je povinné:

a) pripravovať správu o činnosti za uplynulé obdobia,

b) navrhovať rozpočet na ďalšie obdobie,

c) navrhovať prípadné zmeny stanov,

d) navrhovať a konkretizovať ciele ďalšej činnosti,

e) spravovať webovú stránku,

f) spravuje majetok združenia a rozhoduje o priznaní odmeny a náhrady nevyhnutných výdavkov členom orgánov združenia,

g) rozhoduje o prijatí nových členov a vedie evidenciu členov združenia,

i) zvolávať a obsahovo pripravovať rokovanie valného zhromaždenia a základné materiály na tieto rokovania,

j) riadiť a organizovať činnosť OZ GEO GURU.

6. Člen predsedníctva sa môže vzdať svojej funkcie, pričom vzdanie sa funkcie oznámi Predsedníctvu písomne alebo na zasadnutí. Člena predsedníctva možno odvolať tiež pre hrubé porušenie stanov, poškodenie záujmov OZ GEO.GURU alebo pre porušovanie povinností, ktoré vyplývajú členovi z jeho funkcie, ak to navrhne aspoň 1/3 členov valného zhromaždenia. Predsedníctvo je oprávnené doplniť uvoľnené miesto kooptovaním nového člena predsedníctva a jeho funkčné obdobie trvá až do momentu najbližšieho valného zhromaždenia.

7. Predsedníctvo je oprávnené rozhodovať aj mimo svojho zasadania - tzv. komunikačným rozhodnutím, kde je potrebný súhlas všetkých členov a rozhodnutie musí byť zapísané v zápise na najbližšom zasadaní.

čl. XI.

Predseda

1.    Predseda je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, ktorý koná v jeho mene navonok vždy s aspoň jedným ďalším členom predsedníctva. Všetky právne úkony spojené s vedením bežného účtu a nakladaním s prostriedkami občianskeho združenia podliehajú spoločnému schváleniu predsedom a jedným z ďalších členov predsedníctva. 

 

čl. XII.

Revízor

1. Revízor kontroluje činnosť OZ GEO.GURU, predovšetkým hospodárenie s majetkom, vykonávanie uznesení valného zhromaždenia a dodržiavanie stanov a upozorňuje orgány občianskeho združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

2. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

3. Revízor pripravuje revízne správy a návrh výročnej správy, ktoré predkladá valnému zhromaždeniu.

4. Revízor vykonáva svoju funkciu podľa potreby, minimálne však raz ročne, ako aj vždy vtedy, keď ho o to požiada Predsedníctvo.

5. Funkčné obdobie revízora sú štyri roky.

6. Revízor sa môže vzdať svojej funkcie, pričom vzdanie sa funkcie oznámi valnému zhromaždeniu písomne alebo na zasadnutí valného zhromaždenia do zápisnice. Revízora možno tiež odvolať pre hrubé porušenie stanov, poškodenie záujmov OZ GEO.GURU alebo pre porušovanie povinností, ktoré mu vyplývajú z jeho funkcie, ak to navrhne aspoň 1/3 členov valného zhromaždenia.

čl. XIII.

Zásady hospodárenia

1. OZ GEO.GURU je neziskovou organizáciou. Príjmy občianskeho združenia tvoria:

a) členské príspevky členov združenia,

b) dary, dotácie, granty a príspevky fyzických a právnických osôb, tuzemských a zahraničných,

c) dotácie a príspevky zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov,

d) verejné zbierky,

e)úhrady za vynaložené náklady pri realizácii programov združenia,

f) príjmy z hospodárskej činnosti občianskeho združenia,

g) príjmy z činností pri napĺňaní cieľov združenia.

2. OZ GEO.GURU hospodári s vlastnými prostriedkami, s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia, resp. majetkom mu zvereným.

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa ročného rozpočtu schváleného valným zhromaždením.

4. Majetok združenia slúži na zabezpečenie poslania a rozvoja činnosti združenia OZ GEO.GURU.

5. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

6. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

 

čl. XIV.

Zánik

1. OZ GEO.GURU zanikne, ak o tom rozhodne Valné zhromaždenie alebo na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

2. Valné zhromaždenie určí likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie.

3. Likvidátor zabezpečí zo spoločného majetku OZ GEO.GURU úhradu záväzkov občianskeho združenia a zvyšok spoločného majetku následne rozdelí medzi členov, pomerne podľa výšky finančných prostriedkov poskytnutých na činnosť OZ GEO.GURU.

4. Likvidátor oznámi zánik OZ GEO.GURU Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ukončenia likvidácie.

 

čl. XV.

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy boli schválené na zakladajúcej schôdzi OZ GEO.GURU v Bratislave dňa 1. júla 2015.

2. Stanovy sú po ich zaregistrovaní na Ministerstve vnútra SR záväzné a platné pre všetkých členov OZ GEO.GURU.

 

 Prípravný výbor OZ GEO.GURU, v Bratislave, dňa 1.júla 2015.